Produse Îngrijirea țesăturilor Produse îngrijire personală

Teo Bebe. All Rights Reserved © Copyright 2023

Politica de protecție a datelor

Prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal este adoptată în scopul îndeplinirii obligațiilor Ficosota Ltd, CUI: 837055835 (în continuare „Ficosota” și/sau „Noi”) conform Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) și Legii de protecție a datelor cu caracter personal.
Politica are caracter informațional și are ca scop să informeze cu privire la categoriile de date colectate de Ficosota, scopul prelucrării, temeiul juridic al prelucrării, modalitatea de prelucrare și păstrare a datelor, precum și când este necesară dezvăluirea datelor cu caracter personal către terțe persoane. Prin această politică se asigură și informarea privind drepturile deținute de subiecți în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și măsurile tehnice și organizaționale implementate pentru protecția acestora.
Informații despre noi
Operatorul datelor cu caracter personal colectate și prelucrate este: Ficosota Ltd., CUI: 837055835.

 

Sediul și adresa conducerii Shumen 9700

B-dul Madara nr. 48

Date de corespondență:
Email: privacy@ficosota.com
Web page www.ficosota.com

 

Informații privind persoana răspunzătoare de protecția datelor cu caracter personal:
Ficosota tratează cu atenție deosebită păstrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și în acest sens a desemnat o persoană răspunzătoare de protecția datelor cu caracter personal , al cărei rol este de a fi persoană de contact privind toate aspectele legate de prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește exercitarea drepturilor prevăzute de lege.

 

Nume Yordan Cholakov
Date de corespondență: Oraș Sofia, B-dul „Bulgaria” nr. 102
Web page dpo@ficosota.com

Persoanele vizate
Ficosota culege și prelucrează datele Dvs. cu caracter personal în cadrul realizării activității sale comerciale, precum și în cadrul îndeplinirii diferitelor tipuri de obligații legale. În acest sens, datele cu caracter personal pot fi, dar nu numai:

ale persoanelor fizice, prelucrate în legătură cu încheierea și executarea contractelor, inclusiv ale reprezentanților legali ai altor societăți comerciale – parteneri și clienți;
ale persoanelor care participă în jocuri și campanii promoționale, inclusiv pe Facebook și Instagram sau prin parteneri – agenții de marketing;
ale persoanelor pentru scopurile de marketing direct;
ale persoanelor care participă la sondaje efectuate de Ficosota;
ale vizitatorilor site-urilor noastre ș.a.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate, temeiurile juridice și scopul prelucrării
Putem colecta date cu caracter personal cu privire la Dvs. atunci când participați la jocurile noastre, sondaje, campanii promoționale și de marketing, precum și când utilizați site-ul nostru. În cele mai multe cazuri, procesăm date dvs. cu caracter personal pe baza consimțământului dvs. neechivoc și explicit. În cadrul altor prelucrări, ne sunt necesare datele dvs. cu caracter personal în scopul încheierii unui contract, pentru a respecta o obligație legală sau pentru a ne proteja interesul legitim. Fără aceste date, nu am putea să vă permitem să participați la majoritatea campaniilor noastre, inclusiv să vă trimitem un premiu, precum și să vă furnizăm serviciile relevante datorită imposibilității de a vă identifica. În toate cazurile, vom procesa doar minimum de informații necesare pentru îndeplinirea scopului specific.
Putem colecta și prelucra următoarele informații despre Dvs.:

 

Categorii de date cu caracter personal Scopul prelucrării Temeiuri juridice (se aplică alternativ, conform categoriei respective și scopului prelucrării)
 • Numele
 • CNP
 • Domiciliul
 • Date de contact (telefon și adresa electronică)
 • Scrisori și corespondență electronică pe care le primim de la Dvs. în cadrul comunicării noastre
– notificări legate de produsele și serviciile noastre.

Datele pot fi folosite și pentru:

– îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Legea contabilității și Codul de procedură fiscală și de asigurări sociale și alte acte normative aferente, în legătură cu ținerea contabilității corecte și în conformitate cu legea, precum și cu respectarea altor obligații legale;
– îndeplinirea obligațiilor de a furniza informații tuturor autorităților publice și organelor de reglementare;
– prezentarea informațiilor în fața instanței de judecată și organelor de ordine publică.

Inițierea și desfășurarea procedurilor judiciare.

Prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală care ni se aplică.

 

 

 

Prelucrarea este necesară în scopul realizării intereselor noastre legitime în calitate de operator de date.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelucrarea este necesară în scopul realizării intereselor noastre legitime în calitate de operator de date.

 • Numele
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Adresă de livrare a premiilor câștigate
 • Fotografii;
 • În unele cazuri, și profil social
Pentru scopurile:
– participarea la campanii și jocuri;
– publicarea unor date în calitate de câștigător;
– trimiterea premiului câștigat;
– participarea la sondaje;
– marketing direct privind produsele și serviciile noastre;
Prelucrarea se face pe baza consimțământului dvs. expres, specific, informat și univoc.
 • Numele
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail
 • În unele cazuri, și profilul social
Răspuns la cererea Dvs. prin formular de contact.

Răspuns la cererea Dvs. de informații și/sau la reclamații.

Prelucrarea este necesară în scopul păstrării intereselor noastre legitime în calitate de operator de date.

 

Divulgarea informației Dvs.:
Ficosota nu furnizează date cu caracter personal terților înainte de a se asigura că toate măsurile tehnice, organizatorice și legale (prin semnarea acordurilor) sunt întreprinse pentru a proteja aceste date. Exercităm un control strict asupra punerii în aplicare a acestui obiectiv. În acest sens, putem folosi terți pentru a sprijini anumite activități contractuale. Unele dintre aceste terțe părți (furnizori de servicii) ar putea fi: firme de avocatură, firme de contabilitate, auditori, curieri, transportatori, executanți sau furnizori, autorități de stat, precum și alte persoane fizice sau juridice – de exemplu, furnizori de software/hardware și/sau infrastructură, consultanți externi în legătură cu înființarea sau exercitarea drepturilor, pe baza unei obligații legale sau cu un interes legitim în funcție de cazul respectiv.
Furnizarea de date cu caracter personal este obligatorie, în unele cazuri, pentru a respecta obligațiile noastre legale și, în acest sens, furnizăm informații către: organe de stat și ale administrației locale, ministere, Agenția națională de venituri, Institutul național de asigurare, Comisia pentru Protecția Concurenței, Comisia pentru Protecția Consumatorilor și alte organe și comisii de reglementare.

Algoritmi automatizați
Nu folosim instrumente automate de luare a deciziilor.

Securitate
Securitatea datelor pe care ni le-ați pus la dispoziție este foarte importantă pentru noi. Din acest motiv protejăm datele Dvs. prin folosirea tuturor mijloacelor tehnice și organizaționale adecvate de care dispunem pentru a preveni accesul neautorizat, utilizarea neautorizată sau abuzivă, pierderea sau ștergerea prematură a informațiilor.
Ficosota ia măsuri pentru a proteja datele Dvs. cu caracter personal împotriva pierderilor accidentale și a accesului, utilizării, modificării sau dezvăluirii neautorizate. Politici și proceduri sunt instituite pentru a proteja informațiile împotriva pierderilor, a utilizării greșite și a dezvăluirii neautorizate. În plus, luăm măsuri suplimentare de securitate a informațiilor, inclusiv controlul accesului, securitate fizică riguroasă și practici de încredere pentru colectarea, stocarea și procesarea informațiilor. O parte din măsurile aplicate sunt:
– Protejarea datelor cu caracter personal colectate de utilizarea neautorizată și supravegherea procesării acestora;
– Întreținerea sistemelor informatice securizate care prelucrează date cu caracter personal. Sunt aplicate sistemelor noastre mecanisme adecvate de control pentru separarea și gestionarea datelor;
– Adoptarea politicilor și procedurilor stricte aplicabile personalului nostru pentru a reduce la minimum riscurile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
– Angajații Ficosota sunt familiarizați cu regulile aplicabile și sunt instruiți pentru a prelucra datele cu caracter personal cu cea mai mare atenție și respectarea bunelor practici;
– În desfășurarea activității sale, Ficosota lucrează numai cu organizații aprobate și evită colaborarea cu companii despre care consideră că ar putea pune în pericol securitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor;
– Adoptarea bunelor practici în implementarea și administrarea sistemelor de securitate și monitorizarea evoluțiilor tehnologice privind riscurile posibile pentru securitatea informațiilor din companie;
– Respectarea securității sistemelor informatice și a datelor cu caracter personal conținute de acestea, inclusiv capacitatea de a accesa anumite tipuri de date cu caracter personal de angajații săi;
– Furnizarea accesului numai la datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea activității angajatului în cauză.
Pe de altă parte, aplicăm măsuri tehnice precum criptarea, pseudonimizarea și anonimizarea datelor cu caracter personal colectate acolo unde este posibil.

Când ștergem datele Dvs. cu caracter personal?
Ficosota distruge datele cu caracter personal colectate și prelucrate conform unei proceduri specifice la termenele stabilite de lege (de exemplu, în Legea contabilității) și, dacă nu sunt astfel de termene, atunci la termenele stabilite de noi în Politica privind limitarea stocării și după încetarea finală a tuturor relațiilor noastre și expirarea perioadei de prescripție. Datele cu caracter personal nu sunt stocate mai mult decât este necesar pentru scopurile specifice.
În cazul anonimizării datelor cu caracter personal, termenele nu se aplică, deoarece nu vă putem identifica.
Transfer între state
Ficosota nu transferă datele cu caracter personal în țările din afara UE în desfășurarea normală a activității. În anumite situații, putem transmite datele dvs. în afara Uniunii Europene, dar numai dacă este asigurat un nivel adecvat de protecție sau garanții adecvate și temeiuri juridice adecvate.
Drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal
Aveți dreptul la informare, acces și primire a unei copii a datelor dvs. cu caracter personal care sunt prelucrate de Ficosota. Dacă apreciați că informațiile despre dvs. pe care le prelucrează Ficosota sunt incorecte sau incomplete, puteți solicita o modificare a datelor dvs. cu caracter personal.
Aveți, de asemenea, dreptul:

 • de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;
 • să solicitați eliminarea/ștergerea datelor dvs. cu caracter personal atunci când temeiul legal pentru prelucrarea acestora a încetat;
 • să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal; și/sau
 • să vă retrageți consimțământul atunci când Ficosota prelucrează datele dvs. personale pe baza consimțământului (fără ca această retragere să afecteze legalitatea procesării efectuate înainte de retragere);
 • de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere – Comisia de protecția datelor cu caracter personal (Sofia 1592, B-dul „Prof. Tsvetan Lazarov nr. 2 sau www.cpdp.bg).

 

Ficosota va aduce la îndeplinire cereri, retrageri sau obiecții, conform cerințelor regulilor de protecție a datelor personale, dar aceste reguli nu sunt absolute: nu sunt întotdeauna aplicabile și pot exista excepții. Ca răspuns la o solicitare, trebuie să vă confirmați identitatea și/sau să furnizați informații suplimentare care să ajute la o înțelegere a mai bună a cererii Dvs.
Atunci când v-ați exercitat în mod repetat dreptul de acces la informații sau de a primi o copie a datelor într-o formă care poate fi citită electronic, Ficosota poate impune o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative necesare pentru furnizarea acestora.
Cum vă puteți exercita drepturile?

Oricare dintre drepturile prevăzute de lege poate fi exercitat prin depunerea unei cereri pentru exercitarea dreptului respectiv. Cererea pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate poate fi depusă în următoarele modalități:

 

 • Pe cale electronică pe următorul e-mail: dpo@ficosota.com
  • Personal, la adresa următoare: oraș Shumen 9700, B-dul Madara nr. 48
 • Cererea pentru exercitarea drepturilor cu privire la datele cu caracter personal ar trebui să conțină următoarele informații:
 • Identificarea persoanei – numele și CNP;
 • Date de contact – adresă, telefon, e-mail;
 • Cerere – descrierea cererii.

 

Ficosota oferă informații despre acțiunile întreprinse în legătură cu o solicitare de exercitare a drepturilor dvs. în termen de o lună de la primirea cererii.
Dacă este necesar, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, ținând cont de complexitatea și numărul de solicitări de la o anumită persoană. Ficosota va informa persoana despre orice prelungire în termen de o lună de la primirea cererii, indicând motivele întârzierii. Informațiile furnizate subiectului și orice comunicare și exercitare a drepturilor subiectului vizat sunt furnizate gratuit (cu excepția cazurilor de abuz în exercitarea drepturilor acordate).
Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea dvs. atunci când există îndoieli cu privire la identitatea persoanei fizice care depune cerere. Atunci când vă exercitați drepturile printr-un mandatar, trebuie să ni se furnizeze și o împuternicire legalizată notarial.
Ficosota nu are obligația de a răspunde la o solicitare dacă nu este în măsură să identifice persoana vizată.
În cazul în care cererea este depusă prin mijloace electronice, informațiile sunt furnizate, dacă este posibil, prin mijloace electronice, cu excepția cazului în care se solicită în mod explicit altfel.

Utilizarea cookie-urilor
Ficosota colectează sau prelucrează date cu caracter personal prin cookie-uri. Mai multe informații puteți găsi în Politica de utilizare cookie-urile de pe pagina noastră de internet.

Actualizarea politicii privind protecția datelor cu caracter personal
Această politică poate fi modificată de Ficosota și a fost actualizată ultima dată la 27.09.2019. Orice modificări viitoare sau completări la această politică vor fi prezentate în mod corespunzător.